Language: 简体中文 English
Home > Committee > Organization Committee

Mu Ding 

Xiaoning Yu 

Jin Ma

Liangqing Ma


Feng Wang 

Wenbo Wang 

Zhiqiang Wang 

Lijuan Wang


Shuhua Wang 

Jiagui Wang 

Jize Wang 

Yonglai Lu


Zhifang Bao 

Yi Zhuang 

Guangye Liu 

Jinlan Liu


Fu Su 

Yang Li 

Ying Li 

Jun Yang


Weizhang Yang 

Jinrong Shen 

 Haoyu Shen

Fengyuan Lin


Jianhui Zhou

Qiang Zheng 

Wenrong Zheng 

Jie Hu


Xiang Yao

Zhongxue Yuan 

Gong Jin 

Yongsen Chai


Jinhua Qian

Baochun Guo 

Sanyou Rong 

Shujun Sang

 

Gege Huang

Min Chang 

Wanyou Zhang 

Yurong Liang

 

Zheng Peng

Changchun Lei 

Shuangquan Liao 

Jianhe Liao


Yun Wei 

 Ming Wei

 Secretary-General 

Jilou Ning